portrait

Guoyong Gu

Department of Mathematics, Nanjing University
Curriculum Vitae

Contact:

Department of Mathematics, Nanjing University
22 Hankou Road, Nanjing, Jiangsu, China
Postcode: 210093
Email: ggu@nju.edu.cn