Contact Information

 

Professor Qiang Zhang
Department of Mathematics, Nanjing University
Nanjing, Jiangsu province, P.R. China 210093

E-mail: qzh@nju.edu.cn
URL: http://maths.nju.edu.cn/~qzh
Tel: (86)025-83596053
Office: Room 209, West Building, Beiyuan, Gulou, Nanjing University